Hazard Analysis Critical Control Points

HACCP

הארגונים הבינלאומיים FAO = ארגון המזון והחקלאות (Food and Agriculture Organization וה- WHO – ארגון הבריאות העולמי Word Health Organization פיתחו אוסף של סטנדרטים בינלאומיים מוסכמים לגבי מזון, שנקראים קודקס אלמינטריוס המטרות המוצהרות הן הגנת הצרכן והבטחת סחר הוגן. הקודקס מוכר כגורם מכריע בסיכסוכים לגבי בטיחות מזון והגנת הצרכן.

אחד הסטנדרטים בקודקס אלמינטריוס הנו HACCP.

HACCP-‘Hazard Analysis Critical Control Points משמעותו: ‘ניתוח סיכונים לנקודות בקרה קריטיות’. זוהי מערכת אשר מזהה, מעריכה, ומבקרת סיכונים ביולוגיים כימיים פיסיקליים לבטיחות מזון. המטרה הסופית למנוע ממוצרים שאינם בטוחים להגיע לשוק.

חלק מהמדינות אימצו סטנדרט זה כחוק, במדינת ישראל אימצו זאת כחוק למפעלי מזון שנדרשים או מעוניינים ב תקן GMP של משרד הבריאות . וליצואני מוצרים מן החי שמחויבים ל HACCP וטרינרי המפוקח על ידי השירותים הווטרינרים.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו